top of page

Artikels

Voorbede 2: Geestelijke realiteit

Verkeerd beeld

Hoe vaak we ook de Bijbel lezen en onze gedachten erdoor laten vormen, we worden elke dag in de media en het straatbeeld geconfronteerd met een bepaald beeld van de duivel en het kwade.

Al die beelden, gedrukte tekst of gesproken woorden hebben 1 ding gemeen: Het kwaad wordt goedgepraat. U kent de reclame wel in de stijl van “heerlijke zonde”.

En zelfs als je je er tegen afzet worden die beelden toch op je netvlies gezet.

Satan wordt als onbenullig afgeschilderd. Als een mythe en een uitvinding van primitieve mensen. Satan, Lucifer, Duvel zijn merknamen geworden. Als er een voetbalkampioenschap is, verandert België bij wijze van spreken in de hel. Overal zie je symbolen van duivels en veel christenen doen feestelijk mee met de rode duivels. Idem bij Halloween.

Het kwaad wordt als onschuldige kinderstreken gepresenteerd. Hooguit een spannende bezigheid. Engelen worden afgedaan als sprookjesfiguren of kerstversiering.

Alsof duivels ooit schattig kunnen zijn en engelen een pietluttig speeltje zouden zijn.

En ondertussen kan de duivel zijn gang gaan


Tegenover dat wereldse beeld dat we dagdagelijks tegenkomen staat de gemeente van de Levende God die weet dat dit behoort tot de brandende pijlen van de duivel. Wij weten dat er een oorlog aan de gang is. Een oorlog die je niet ziet. De strijd tussen goed en kwaad. De strijd tussen engelen en demonen. De strijd tussen de duivel en de mens.

De geestelijke realiteit van elke dag. En die strijd speelt zich af in onze ziel.

In onze gedachten. In ons hart. Compleet onzichtbaar dus.

Reden genoeg om eens te proberen iets van die geestelijke realiteit van nabij te bekijken.


Sommige mensen denken dat het verschil tussen engelen en demonen daarin zit dat

engelen witte vleugels hebben en de duivel en de demonen zwarte vleugels.


Ik vrees dat we vaak geen idee hebben waar we het over hebben. En dat is voor een groot deel normaal want de Bijbel leert ons niet zo heel veel over engelen. U leest het goed. Engelen worden zeer regelmatig genoemd in de Bijbel, maar hoe ze strijden, hoe ze leven, hoe hun omgeving eruit ziet, hoe ze georganiseerd zijn dat zijn zaken waarover de Bijbel zwijgt.

Het meeste wat mensen te horen krijgen over engelen en demonen is pure fantasie.


Deelnemers aan de geestelijke strijd

Ik wil met u eens gaan kijken naar de deelnemers aan de geestelijke strijd. Wie zijn onze tegenstanders? We gaan ons niet bezighouden met fantasietjes, we blijven dicht bij het Woord van God.

Ef 6:12

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.


Dat toont wie onze tegenstanders zijn. Er zijn overheden en machten van het kwaad. De satan is dus niet de enige tegenstander, (zie Voorbede 1 geestelijke strijd) maar hij is wel de aanvoerder van al onze tegenstanders.

Hij is een (zeer machtige) engel die gevallen is. Een engel die niet trouw bleef aan zijn roeping zoals Judas ons leert.

Judas1:5-6

Maar ik wil u te binnen brengen ... dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.


2 Petr. 2:4

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren


Engelen

Misschien moet ik eerst maar eens uitleggen wat engelen zijn?

Hebreeuws

mal’ak מלאך

Wordt vertaald als:

1) boodschapper, vertegenwoordiger

2) engel


Grieks

ἀγγελος ‘aggelos

Wordt vertaald als:

1) een boodschapper, gezant, die gezonden is.

2) een engel


De Hebreeënbrief leert ons dat engelen geschapen wezens zijn in dienst van God, ten dienste van ons.

Hebr 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?


Zo waren ze bij hun schepping bedoeld. Maar de satan viel en sleurde een deel van de engelen mee in zijn val. Nu hebben we 2 soorten engelen: de heilige engelen en de gevallen engelen.


Gevallen engelen

satan

Luk 10:18

Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Dat is duidelijke taal. Hij was een hemels wezen en is uit de hemel gevallen. In buitenbijbelse bronnen wordt hier op uitgebreid op in gegaan. Ik houd me aan de canon van 66 boeken waaruit onze Bijbel bestaat. En daarin is geen ruime voor fantasie.


Vorsten

Laat ons eens een tekst lezen in Daniël waar een tipje van de sluier wordt opgelicht over geestelijke tegenstanders.

Daniël 11

5 Ik (Daniël) sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz.

6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.

11 Hij zei tegen mij: …

13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

20 Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen.

21 Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid-al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.


Op grond van deze tekst zijn hele theorieën ontwikkeld over hoe de hemelse machten zijn georganiseerd. De Bijbel is daar helemaal niet duidelijk over en we moeten op onze hoede zijn om zelf dingen te gaan invullen. Verschillende boeken hierover zijn vaak geschreven op basis van vermeende openbaringen. We moeten hier mee opletten.

Er bestaat inderdaad zoiets als geestelijke vorsten die in relatie staan tot volken. Maar op grond van de enkele teksten in de Bijbel die daarover gaan, kunnen we geen kant en klare theorie uitwerken die de realiteit in de hemelse gewesten beschrijft.

Ik verwijs hier graag naar Deuteronomium

Deut 29:29

De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen,


Demonen

Andere geestelijke tegenstanders die we tegenkomen zijn ons beter bekend. Ze worden demonen genoemd of boze geesten.

Luk 10: 17-20

De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.

18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

20 Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.


De overwinning over geestelijke machten is dus geen doel op zichzelf. Het doel is Christus toebehoren en eeuwig leven te behouden. Opgeschreven staan in de hemel wordt elders genoemd “in het boek des levens staan”

Op21:27

En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.


Heilige engelen

In Markus 8:38 en Lukas 9:26 is er sprake van heilige engelen. Zij die Gods wil doen dus.


Ook bij de engelen die God trouw bleven zien we dat er vorsten zijn en verschillende soorten.

Enkele zijn ons goed bekend:


Cherubs

Gen.3:24

Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.


Serafs

Jes 6:1-3

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.

Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!


Aartsengel

In Judas 1:9 wordt een aartsengel genoemd: Michaël.

Grieks

ἀρχάγγελος arch’aggelos

Dit wordt vertaald als

aartsengel, of voornaamste van de engelen


Dit is een samenstelling van 2 woorden

ἄρχω ‘archo;

Leiden, besturen, heersen

ἀγγελος ‘aggelos;

Engel, boodschapper


De enige keer dat we Michaël tegenkomen in het Oude Testament is in Daniël.

Dan 10:13

… zie, Michael, een der voornaamste vorsten …

Dan 10:21

… uw vorst Michael.

Dan 12:1

Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat

Hier vinden we het idee terug dat er hemelse vorsten zijn die aan volken zijn gelinkt. Het gaat niet om het land, maar om het volk. Israël was in ballingschap en niet in Eretz Jisraël (land of grond Israël)

Maar dus Michaël de aartsengel uit het NT wordt één der belangrijkste vorsten genoemd in het OT.


Sterke engelen

In Openbaring lezen we over een hele variëteit aan engelen die telkens met een andere uitzonderlijke grote kracht zijn toegerust. Sta even stil bij de gigantische krachten van onderstaande engelen.

Op 7:1

Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden...

Op 14:18

En een andere engel die macht had over het vuur...

Op 16:5

En ik hoorde de engel van de wateren…

Op 18:1

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid


Legerscharen

God heeft de beschikking over een leger van ontelbaar veel engelen.

Op 5:11

En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen,

Grieks


muriádes muriádon kai chiliádes chiliádon


tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen


Het heeft geen zin dit uit te rekenen. Want Johannes gebruikte de grootste telwoorden die er toen bestonden. Een myriade is 10 000 of oneindig veel. Miljarden en miljoenen.

Er zijn dus gigantische engelenlegers.


Onze houding tegenover engelen

Hebr 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?


Engelen zijn dienende geesten. Ze worden uitgezonden ten dienste van ons christenen. Maar let goed op ze staan niet in onze dienst. Ze zijn er wel ten dienste van ons maar wij kunnen ze geen opdrachten geven.

Misschien klinkt dat wat tegenstrijdig maar ik leg het u uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel u heeft thuis een verbouwing te doen. Iets stevigs. Laat ons zeggen dat u een veranda wilt bijzetten. Dan gaat u naar een gespecialiseerde aannemer. En die stuurt arbeiders om het fundament te maken, metsers, schrijnwerkers, glazenzetters, een elektricien, een schilder en een dakwerker.

Al die mensen staan ten dienste van u, maar ze staan niet in uw dienst. Ze staan op de loonlijst van de aannemer. U kunt hen dus geen opdrachten geven. Dat kan alleen hun baas. Als u een probleem heeft moet u zich wenden tot de aannemer.


Zo is het ook in de hemelse gewesten. De engelen staan ten dienste van ons, maar ze staan in dienst van God. Wij kunnen hen geen opdrachten geven. En laat u daar nooit toe verleiden! Het is een gruwelijke dwaling als wij engelen aanspreken voor het een of ander. Ze zijn van een andere categorie. Engelen zijn van een ander niveau als wij.


De engelen kunnen ons ook geen opdrachten geven, tenzij God hen specifiek een bevel daarvoor geeft. Denk aan Jozef en Maria die naar Egypte moesten vluchten met baby Jezus. Engelen hebben enkel de bevoegdheid om te doen wat God hen opdraagt.

Het wordt nog interessanter.


Want diezelfde Hebreeënbrief leert ons nog iets anders over de engelen, of misschien moet ik zeggen over de mens.

Heb 2:7a

U hebt Hem (Jezus) voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen.

Hoort u wat hier staat? De Heer Jezus is toen Hij mens werd minder gemaakt dan de engelen.

Letterlijk staat er “ondergeschikt aan” de engelen.

De mens is dus onder de engelen geplaatst. Terwijl die engelen toch ten dienste van ons in Gods dienst staan. Slaap daar maar eens een nachtje over door.


Heb 1:7

Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam,


De engelen zijn machtige en sterke geestelijke wezens. God kan hen eender welke verschijningsvorm geven. In de Bijbel zien we een aantal keer dat ze komen in de gedaante van een mens om gelovigen te helpen of hen een boodschap te brengen. Elisa zag ze in de geest en bad dat ook zijn knecht ze mocht zien.

2 Kon 6:15-17

De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?

Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.

En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.


We hebben er geen benul van welke legers God in de strijd gooit om ons te beschermen.

God heeft de krachtigste legers die er bestaan. En die legers zijn er ten dienste van ons.

Maar meestal zijn ze de onzichtbare legers van God.


Weet u, de wereld heeft geen idee van de kracht en grootheid van engelen.

Onwetende mensen doen alsof engelen mensen zijn met vleugels. In werkelijkheid komen wij nog niet boven hun grote teen uit. Als ze die al hebben 😊

Als God ons zijn legers laat zien, als God Zijn engelen opdracht geeft om ons te helpen is dat fantastisch. Maar laat u niet verleiden om zelf het heft in handen te nemen en u te moeien met de geestelijke legers. Blijf realistisch, laat ieder op zijn niveau vechten.

Zoals Paulus zegt: “doe geen dingen hoger dan u voegen”. Wij moeten onszelf beschermen tegen duistere machten in de hemelse gewesten maar we moeten ze niet aanvallen. We moeten ons enkel verdedigen.

Wij mensen hebben niet de strijd van de engelen te voeren. Lees maar:

Op 12:7 en 9

En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,


De engelen van God vechten tegen de engelen van de duisternis. Ze zijn van een veel hoger niveau dan wij. Blijf realistisch. God wil niet dat we contact zoeken met de engelen.


Onze opdracht is ervoor te waken en te strijden dat wij en de mensen waar we voor bidden, staande blijven voor Gods troon. En dan kom je soms tegenover demonen te staan.

Als gelovigen hebben wij een mandaat om tegen demonen in te gaan die werkzaam zijn in mensen. Maar dat speelt zich af hier op aarde.

Wij zijn Gods strijdkracht hier op aarde. En wat we hier doen heeft vaak wel een effect in de hemelse gewesten, maar we zien dat niet. Soms gunt God ons misschien een blik in de hemelse gewesten. Maar de regel is en blijft deze:

Deut 29:29

De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen


Probeer dus geen dingen te doen die uw petje ver te boven gaan. Laat ons dicht bij Gods Woord blijven. Want dat is ons wapen. Zorg dat je het kent. Dat je daar niks aan toevoegt en niks van afneemt. Dat is heel simpel, maar oh zo belangrijk in de geestelijke strijd.

Houd de geestelijke realiteit realistisch!!!


Ik wil deze tweede studie afsluiten met een tekst uit Jesaja. Hier heeft Paulus zijn inspiratie gehaald voor de geestelijke gevechtsuitrusting.

Jes 59:16-17

Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd...


In de tijd van Jesaja was er geen voorbidder. Dus voerde God zelf de strijd. En de ultieme strijd is gestreden op Golgotha waar de Heer Jezus de satan en alle geestelijke machten openlijk heeft tentoongesteld en overwonnen.

Wij moeten navolgers zijn van de Heer Jezus. Hij pleit voor ons bij de Vader.

U bent geroepen om hetzelfde te doen. Als Jesaja nu zou leven zou hij zeggen: "er zijn een pak voorbidders."

Hopelijk hoort u daar bij ???


Het goede nieuws is: Jezus heeft de overwinning behaald.

Dát is de geestelijke realiteit. Als u strijdt dan wint u.

Maar strijd enkel op uw niveau, wees realistisch.

Dat is de geestelijke realiteit die u voor ogen moet staan als u voorbede doet.


Comments


bottom of page