top of page

Artikels

Bidden voor de overheid, wie is de overheid?


1 Tim 2:1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

2  voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

 

Bovenstaande verzen worden vaak samengevat als: “bidden voor de overheid”.

Dus bidden we voor de koning en de regering. Maar is dat de volledige overheid?

Of is er meer? Wie is de overheid in België?

 

Op de site van de Belgische overheid, Belgium.be vinden we de volgende verklaring:

  


De drie machten

 

De staatsmacht is in België verdeeld over drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Elke macht controleert en beperkt de andere machten. Dit principe van de scheiding der machten staat echter niet uitdrukkelijk in de grondwet en is ook niet absoluut. 

 

De federale wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht. Ze wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

De federale uitvoerende macht bestuurt het land. Ze zorgt ervoor dat de wetten in concrete gevallen worden toegepast en nageleefd. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de koning en zijn regering van ministers en staatssecretarissen.

 

De rechterlijke macht doet uitspraak over geschillen en wordt uitgeoefend door hoven en rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht.

 

De scheiding der machten geldt ook op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten. Ze hebben elk een aparte wetgevende en uitvoerende macht. De rechterlijke macht wordt echter voor de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten door dezelfde instanties uitgeoefend.

 

Laat ons dus zeker die 2de uitvoerende macht en 3de, rechterlijke macht niet vergeten bij ons gebed.

Vaak bidden we alleen voor het Hof, de Kamer en Senaat en de ministers.

Laat ons ook werk maken van gebed voor de uitvoerende macht:

Het volledige politie apparaat valt hieronder. Zij moeten toezien op naleving van de wetten.


En last but not least, de rechterlijke macht

In Spreuken 8 worden rechters al in één adem genoemd met de vorsten.

Spr 8:16  Door Mij (Wijsheid) heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.

 

Op de website van Hoven en Rechtbanken kunt u zien dat het over zeer veel mensen gaat:

  

Bidden voor de overheid is dus bidden voor 1, 2, 3 machten. En dat is niet op 1, 2, 3 gedaan!


Comments


bottom of page